Kiểu: Cờ úp, 31/7/2021

62 nước, 14 phút : 00 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua