Kietlun 1662 +11
Ken123 1558 -11

Kiểu: Cờ úp, 31/7/2021

74 nước, 9 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua