Kiểu: Cờ úp, 1/8/2021

80 nước, 10 phút : 21 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết