Kiểu: Cờ úp, 1/8/2021

62 nước, 6 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua