Kiểu: Cờ úp, 1/8/2021

47 nước, 5 phút : 52 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết