Kiểu: Cờ úp, 1/8/2021

28 nước, 3 phút : 02 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết