Kiểu: Cờ úp, 1/8/2021

110 nước, 11 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết