Kiểu: Cờ úp, 1/8/2021

57 nước, 11 phút : 34 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ