Thuan013 1404 +21
tenten 1525 -21

Kiểu: Cờ úp, 1/8/2021

78 nước, 6 phút : 50 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ