Kietlun 1672 +7
huybp 1452 -7

Kiểu: Cờ úp, 1/8/2021

150 nước, 17 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết