tenten 1504 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 2/8/2021

89 nước, 9 phút : 03 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết