Quân đen 0 0
tenten 1504 0

Kiểu: Cờ úp, 2/8/2021

59 nước, 6 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ