Quân đen 0 0
tenten 1504 0

Kiểu: Cờ úp, 2/8/2021

49 nước, 6 phút : 44 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết