tenten 1504 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 2/8/2021

35 nước, 3 phút : 50 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết