Pass1234 1582 +15
Luckorlose 1561 -15

Kiểu: Cờ úp, 2/8/2021

68 nước, 7 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua