Luckorlose 1546 -14
Pass1234 1597 +14

Kiểu: Cờ úp, 2/8/2021

53 nước, 4 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết