Pass1234 1611 +12
Luckorlose 1532 -12

Kiểu: Cờ úp, 2/8/2021

42 nước, 5 phút : 09 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ