vuong588 1855 -26
Hongts 1608 +26

Kiểu: Cờ úp, 2/8/2021

33 nước, 3 phút : 38 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua