Kiểu: Cờ úp, 2/8/2021

67 nước, 11 phút : 35 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua