tenten 1492 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 3/8/2021

43 nước, 4 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết