Quân đen 0 0
tenten 1492 0

Kiểu: Cờ úp, 3/8/2021

51 nước, 6 phút : 16 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua