Kiểu: Cờ úp, 3/8/2021

38 nước, 2 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua