Kiểu: Cờ úp, 3/8/2021

53 nước, 5 phút : 38 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua