tenten 1515 -25

Kiểu: Cờ úp, 3/8/2021

28 nước, 2 phút : 08 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ