1967 1693 -20
loctot 1601 +20

Kiểu: Cờ úp, 3/8/2021

37 nước, 4 phút : 17 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua