19001515 1498 +10
VIN.69 1361 -10

Kiểu: Cờ tướng, 3/8/2021

112 nước, 14 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua