Kiểu: Cờ tướng, 3/8/2021

51 nước, 5 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua