Kiểu: Cờ úp, 3/8/2021

21 nước, 2 phút : 38 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ