Kiểu: Cờ úp, 3/8/2021

70 nước, 8 phút : 37 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ