Daobacthan 1429 -14
ppkhang 1474 +14

Kiểu: Cờ úp, 3/8/2021

51 nước, 6 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết