Kiểu: Cờ tướng, 3/8/2021

30 nước, 2 phút : 39 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua