Tanlinh 1709 +13
1967 1645 -13

Kiểu: Cờ úp, 3/8/2021

86 nước, 16 phút : 24 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua