1967 1632 -12
Tanlinh 1722 +12

Kiểu: Cờ úp, 3/8/2021

101 nước, 19 phút : 04 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua