Tanlinh 1734 +11
1967 1620 -11

Kiểu: Cờ úp, 3/8/2021

136 nước, 23 phút : 53 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua