1967 1609 -10
Tanlinh 1745 +10

Kiểu: Cờ úp, 3/8/2021

45 nước, 8 phút : 57 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua