Tanlinh 1755 +9
1967 1599 -9

Kiểu: Cờ úp, 3/8/2021

164 nước, 36 phút : 51 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua