1967 1590 -9
Tanlinh 1764 +9

Kiểu: Cờ úp, 3/8/2021

69 nước, 14 phút : 14 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết