Tanlinh 1773 +8
1967 1581 -8

Kiểu: Cờ úp, 3/8/2021

30 nước, 3 phút : 49 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ