1967 1573 -18
Cong85 1532 +18

Kiểu: Cờ úp, 4/8/2021

101 nước, 14 phút : 54 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ