1967 1566 -17
bxman 1539 +17

Kiểu: Cờ úp, 4/8/2021

31 nước, 3 phút : 42 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ