Kietlun 1683 +5
hoangqni 1393 -5

Kiểu: Cờ úp, 5/8/2021

56 nước, 6 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ