Kietlun 1705 +10
AGianh 1579 -10

Kiểu: Cờ úp, 5/8/2021

96 nước, 12 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua