Kietlun 1715 +16
Khenbeo 1710 -16

Kiểu: Cờ úp, 5/8/2021

36 nước, 6 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ