Kietlun 1731 -15
TRANDOI 1763 +15

Kiểu: Cờ úp, 5/8/2021

47 nước, 4 phút : 37 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết