Kietlun 1701 +9
Thuan013 1529 -9

Kiểu: Cờ úp, 5/8/2021

28 nước, 2 phút : 49 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua