1967 1549 +15
Mamnem 1524 -15

Kiểu: Cờ úp, 5/8/2021

74 nước, 17 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết