1967 1564 +17

Kiểu: Cờ úp, 5/8/2021

79 nước, 9 phút : 34 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ