Daovansom 1370 -15
tranluctb 1386 +15

Kiểu: Cờ tướng, 4/9/2021

69 nước, 7 phút : 15 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết