Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 6/9/2021

62 nước, 7 phút : 22 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua