Kiểu: Cờ tướng, 6/9/2021

38 nước, 5 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết